ثبت خطاهای پزشکی

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

نام بخش(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر

وضعیت استخدامی
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر

سابقه کار
ورودی نامعتبر

گزارش دهنده خطا
ورودی نامعتبر

انجام دهنده خطا
ورودی نامعتبر

شرح خطا
ورودی نامعتبر

زمان بروز خطا
ورودی نامعتبر

خطا منجر به آسیب شده است
ورودی نامعتبر

آسیب به
ورودی نامعتبر

 
خطای جراحی
ورودی نامعتبر

خطای دارویی
ورودی نامعتبر

خطای آزمایشگاهی
ورودی نامعتبر

خطای رادیولوژی
ورودی نامعتبر

خطای پروسیجر
ورودی نامعتبر

سایر خطاها
ورودی نامعتبر

علت بروز خطا
ورودی نامعتبر

آیا خطا قابلپیشگیری بوده
ورودی نامعتبر

تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شده برای رفع آسیب با ذکر جزییات
ورودی نامعتبر

ارایه پیشنهاد جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه و خطاهای بالقوه
ورودی نامعتبر

ارسال